روز

تاریخ

اول

سوم حسابداری

سوم تصویرسازی

سوم گرافیک

سوم چاپ

دوم حسابداری

دوم تصویر سازی

دوم گرافیک

دوم آسانسور

شنبه

27 / 2 / 93

ادبیات فارسی

حسابدار حقوق و دستمزد (نظری)

رایانه کار پیشرفته (نظری)

گرافیک رایانه

لیتو گرافی (نظری)

کاربر رایانه (نظری)

رایانه کار مقدماتی (نظری)

طراحی رنگی (نظری)

دریل کاری و راه کاری (نظری)

يکشنبه

28 / 2 / 93

حسابدار حقوق و دستمزد(عملی)

رایانه کار پیشرفته (عملی)

کاربر رایانه (نظری)

دوشنبه

29 / 2 / 93

دین و زندگی 3

دین و زندگی 3

دین و زندگی 3

دین و زندگی 3

رایانه کار حسابداری مالی (نظری)

سه شنبه

30 / 2 / 93

رایانه کار حسابداری مالی (عملی)

چهار شنبه

31 / 2 / 93

زیست

کار آفرینی

کار آفرینی

ادبیات فارسی

کار آفرینی

ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

کاربر رایانه (نظری)

نصب و تعمیر آسانسور(نظری)

شنبه

3 / 3 / 93

زبان خارجه

حسابداری شرکت ها

کاربر کورل (نظری)

تایپ (نظری)

بهداشت و ایمنی کار

بهداشت و ایمنی کار

بهداشت و ایمنی کار

يکشنبه

4 / 3 / 93

کاربر کورل (عملی)

تایپ (عملی)

دوشنبه

5 / 3 / 93

عربی

آمادگی دفاعی

آمادگی دفاعی

آمادگی دفاعی

آمادگی دفاعی

زبان خارجه

زبان خارجه

زبان خارجه

زبان خارجه

سه شنبه

6 / 3 / 93

چهارشنبه

7 / 3 / 93

زبان فارسی

ریاضیات مالی

کاربر فری هند (نظری)

گرافیک رایانه ای (عملی)

حسابداری مقدماتی (نظری)

رایانه کار مقدماتی (عملی)

کاربر رایانه (عملی)

شنبه

10 / 3 / 93

آمار 2

تاریخ معاصر

تاریخ معاصر

تاریخ معاصر

تاریخ معاصر

طراحی سیاه و سفید (نظری)

تاریخ معاصر

یکشنبه

11 / 3 / 93

ریاضی

حسابداری صنعتی (نظری)

طراحی امور گرافیکی (نظری)

دو شنبه

12 / 3 / 93

حسابداری صنعتی (عملی)

کاربر فری هند (عملی)

حسابداری مقماتی (عملی)

سه شنبه

13 / 3 / 93

مطالعات اجتماعی

عربی2/2

عربی2/2

عربی2/2

عربی2/2

آمار 1

طراحی امور گرافیکی (عملی)

طراحی سیاه و سفید (عملی)

نصب و تعمیر آسانسور(عملی)

شنبه

17 /3 /93

فیزیک 1

حسابداری تکمیلی (نظری)

مبانی تصویر سازی

زبان فارسی

روتاسیون (نظری)

زبان فارسی

زبان فارسی

طراحی رنگی (عملی)

دریل کاری و راه کاری  (عملی)

یکشنبه

18 /3 /93

حسابداری تکمیلی (عملی)

دوشنبه

19/ 3 /93

شیمی

قانون کار

قانون کار

قانون کار

قانون کار

عربی 1/2

عربی1/2

عربی 1/2

عربی

سه شنبه

20/ 3/ 93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

21/ 3 /93

دین و زندگی

جغرافیا

جغرافیا

جغرافیا

جغرافیا

دین و زندگی

دین وزندگی

دین و زندگی

دین و زندگی

 

    

 تذکرات :

1-     امتحانات کلاس های اول ساعت 8 صبح و کلاس های دوم و سوم ساعت 10 صبح برگزار می شود.                             4- داشتن کارت تحصیلی در جلسه امتحان الزامی است                                        

2-     نیم ساعت قبل از برگزاری امتحان در مدرسه حضور داشته باشید.                                                                                5- غیبت غیر موجه و هر گونه تقلب و اخلال در جلسه به منزله نمره صفر می باشد.

3-     آوردن هرگونه کتاب جزوه ، تلفن همراه، لوازم اضافی و ...  به جلسه امتحان ممنوع است.                                          6- رعایت وضعیت ظاهری مناسب و لباس فرم الزامی است.

                                                                                                                                                                                   7- امتحان دروس باقیمانده سالهای قبل در شهریور ماه برگزار می گردد.