برنامه ی امتحانات شهریور ماه 93  هنرستان کارودانش شهید باهنر

تاریخ و روز

اول

دوم حسابداری

دوم تصویرسازی

دوم گرافیک

دوم آسانسور

سوم حسابداری

سوم تصویرسازی

سوم گرافیک

سوم چاپ

یکشنبه  2/6/93

ریاضی

تاریخ

طراحی امور گرافیکی( نظری)

طراحی سیاه و سفید (نظری )

تاریخ

آمار 2

تاریخ

تاریخ

تاریخ

دوشنبه  3/6/93

دین و زندگی

آمار

طراحی امور گرافیکی (عملی)

طراحی سیاه و سفید (عملی)

...............

دفاعی

دفاعی

دفاعی

دفاعی

سه شنبه  4/6/93

عربی

ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

کاربر رایانه

 (نظری)

نصب و تعمیر آسانسور(نظری)

کار آفرینی

کار آفرینی

ادبیات فارسی

کار آفرینی

چهارشنبه  5/6/93

مطالعات

حسابداری عمومی

(نظری عملی)

رایانه کارمقدماتی (نظری)

کاربر رایانه

(عملی)

...................

ریاضیات مالی

کار بر فری هند

(نظری و عملی)

گرافیک رایانه (نظری)

............

شنبه  8/6/93

فیزیک

کاربر رایانه

(نظری - عملی)

رایانه کارمقدماتی (عملی)

طراحی رنگی          ( نظری)

دریل کاری

 (نظری)

حسابداری حقوق و دستمزد

 (نظری- عملی)

رایانه کار پیشرفته (نظری- عملی)

گرافیک رایانه

(عملی)

لیتوگرافی

( نظری )

یکشنبه  9/6/93

زبان فارسی

بهداشت

بهداشت

...............

................

حسابداری شرکتها

کاربر کورل

(نظری- عملی)

تایپ

( نظری و عملی)

بهداشت

دوشنبه  10/6/93

................

عربی

عربی

عربی

عربی

قانون کار

قانون کار

قانون کار

قانون کار

سه شنبه  11/6/93

زبان خارجه

زبان خارجه

زبان خارجه

زبان خارجه

زبان خارجه

عربی

عربی

عربی

عربی

چهارشنبه 12/6/93

علوم زیست

دین و زند گی

دین و زند گی

دین و زند گی

دین و زند گی

جغرافیا

جغرافیا

جغرافیا

جغرافیا

شنبه  15/6/93

شیمی

زبان فارسی

زبان فارسی

طراحی رنگی

(عملی)

..............

حسابداری عمومی  تکمیلی

 (نظری- عملی)

مبانی تصویرسازی (نظری)

زبان فارسی

روتاسیون

(نظری )

یکشنبه  16/6/93

.................

رایانه کار حسابداری مالی (نظری- عملی)

................

................

.............

دین و زند گی

دین و زند گی

دین و زند گی

دین و زند گی

دوشنبه  17/6/93

ادبیات فارسی

 

 

 

 

حسابداری صنعتی

(نظری- عملی)

 

 

 

توجه :      1- آزمون کلیه ی پایه ها راس ساعت 10 برگزار می گردد، نیم ساعت قبل از امتحان در مدرسه حضور داشته باشید.   2 پوشیدن لباس فرم مدرسه الزامی می باشد .